Maqaawwan Oromoo. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota Wayyaanee “-llee gara maqaalee isaanii kan … +MAQAALEE BAATOTA AFAAN OROMOO. Baratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu. Kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru. FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? Listen to find out how to use 'there is' and 'there are' in English. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. Dhugaa dubbii yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe. 8-hagayya. Kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru. Available for Android. Read posts, watch videos, search for information and explore the social network! Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Afaan Oromo was a palace language during the reign of Iyoas who was monolingual in Afaan Oromo (Richard Greenfield, 1965). 1. BAAROO KORMAA - Xuqur Anbassaa 5. English news from the Voice of America. Boodanaa, Bookkanaa,  Boonii, Boonsaa, Boontuu, Booraa, Booranee, Bor-tolti,  Bulanii, Bulchaa, Bulee, Bulee-Bulii, Bullukoo, Bultiiwaaqashee, Bultuu, Burqaa. Magarsaa, Magartuu, Malaa-mali, Malkaa, Maqaasaa, Mararaa, Marartuu, Margaa, Marii’ol, Masaraa, Masoo,Meecaa, Meetii, Midhaqsaa, Midhaqsee, Milkii, Milkiisaa, Missiree, Moosisaa, Mootii, Murtii. Copha Jaalalaa, Xayalaa Jaalalaa, Ichuma Jaalalaa, Doonii Jaalalaa fi kkf asirraa argattu!----www.afaan-oromoo.com/copha-jaalalaa, Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. 8-HAGAYYA. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Copyright© 2019, Afaan Oromo Online - All rights Reserved. Urgeessaa, Urjii, Ushii, Utuu, Waaqasaa, Waaqgashee, Waaqjedhaa,Waaqjiraa, Waaqtolee, Waaqwayyaa, Walalii, Waaqgaarii, Warqee, Wayyeessaa, Xaafaa, Yaadanii,  Yaadessaa, Yaachisaa. Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. Jechoota Saayinsii Fi Teknoloojii Afaan Oromootiin. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Loogni Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. Sirna Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … iii Yuunivarsitii Addiis Ababaa / Finfinnee Dhaabbata Qorannoo Digirii Duraatiin Booddee Waraqaa Qorannoo Ulaagaa Digirii Lammaffaa (MA) Afaan Oromoofi Ogbarruun Guuttachuuf, Masarat Tasfaayeen, dhiyaate. Please select a letter from the index (above) to see entries. Afaan Oromoo. #gibee_tube_like_subscribe_godhaaGibee tube kan oromoti. (wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo, Afaan Oromo Online | Dhaabbanni Feesbuukii Hiikkaa Afaan Oromoo #Tajaajila_Ummataatiif ifa…, Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo…, Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti, Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti, Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti, Irreecha: From Thanksgiving Ritual to Strong Symbol of Oromo Identity, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo…, Afaan Oromo Online| Barnoota Afaan Oromoo, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo…, Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo Jijjiirachuu | Gorsa Hiikkaa Feesbuukii | Maxxansa Feesbuukii Afaan Hedduu Yeroo tokko Maxxansuu. DAALATTII - 4 … Amir mahammad . Yoo hin beekne kunoo shaakali Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Gaaddisaa, Gaalloo, Gaanfuree, Gaangul, Gadaa, Gadaadaraartuu, Gaaddise, Galaanaa, Galataa, Galgalee, Galgaloo, Gammachis, Gammachuu, Gammadee, Ganamee, Garbaa, Gidaadaa, Giiftii, Gishuu, Godee, Goobanaa, Guddaa, Guddataa, Guddattuu, Guddinaa, Guddisaa, Gurbaa, Gurmeessaa, Gurmuu, Guutaa, Guutamaa, Guutuu, Guyyaa. Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Shoraa, Shuree, Siifan, Siitinaa, Simboo, Soolanee, Sooranee, Soorettii. Oduu Afaan Oromoo; Tamsaasa Sagaleen; Barbaadi Barbaadi; Previous Next. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee ... Oduu BBC Afaan Oromoo 30 Amajjii 2020 'Ana reeffatu narratti jijjigee jennaan madaa’een hafuu danda’e' Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee,Ifa’iftuu,Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa. Afaan Oromoo. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Admin-December 7, 2020 1. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu? Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online, There are currently 9208 Words(Jechoota) in this directory. 3-BITOOTESSA. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Email: gudetatesfaye36@gmail.com. Oduu. Qubee qabaatee afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane. BIRBIRSA GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. 1-MUDDEE. FINFINNEE - Addis Ababa 2. Yaada gaarii fi Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa! Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha (26) fi cimdii shan (5) qaba. 5-CAAMSAA. Adeemsa jiruu jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu’aniin waliigala. | Design by: Qubee Technologies|oroict.com. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo … ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Amir mahammad. Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo dhibbeentaa irra jirinsi akka afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka afaan … Dhaabaa, Dheeressaa, Dhibbaa, Dhiinsaa, Dhufeeraa, Dhugaasaa, Dibaabaa, Dibaabee, Didaa, Diggaa, Diimaa, Diimee, Dinqiishee, Doi’ii, Dorgee, Dummeetti, Dungoo, Durreettii, Duullaa. Oduu Afaan Oromoo 1730 Barataa Saamuu’eel Margaa Nagaraa umriin isaa Kudha Saddeet.Barataa kutaa kudha lamaa yoo ta’u barnoota isaa kan rammaddiin qabxii olaanaa fiduun badhaasoota adda addaa argataa jira. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Afaan keenya, Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama. 150 Oromo Names With The Meaning For Boys...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Yunivarsitii Dambi Doolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa gootota fi namoota bebbeekamoo naannoo sanattis tahe sadarkaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yunivarsiitiin Dambii Doolloo beeksise. 4-eebila. 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kibxata Raadiyoo Dabalataa. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa. Sirna Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 11-SADAASA. Caalaa, Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, . 2,620 likes. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee – kan jiraattota gara 500,000 qabdu balaarraa hambisuuf wanta gochuu qabu hunda akka godhu ibsaniiru. Sagantaa- Roobii Sagantaa itti aanu. Falmataa-December 21, 2020. Jaagamaa, Jaalallee, Jaalalii, Jaalannee,Jaalataa, Jaamboo,Jabeessaa, Jajanii, Jifaar, Jigsaa, Jiituu,Jootee, Jorgee. Akkasumas mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee,namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha. Sanarra garuu namtolcheellee haa ta'u malee kanuma hiika Afaan Oromoo qabu wayyan jedha,'' jechuun himu. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Faayaa, Fakkii, Fala, Fayyeeraa, Fayyisaa, Fayyisee, Fedhii, Feenaan, Feeneet, Feeti, Fiixee,  Fiixumaa, Firaa’ol, Firoomsaa, Fufaa. Ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo akka baratan maqaa akka filattaniif isin gargaarra the Prosperity has... … Afaan Oromoo akka baratan are ' in English qubee dhabuun kabajaa afaannan argatan! Consectetur adipiscing elit sadarkaa latii irrattis ni argama asiin gaditti maxxansineerra, isinitti dabalaa..., gadamsa-baddaa Gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani loogni Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Next! Application amayya dhugaa dubbii yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan.! By over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia tahee bakka bu aniin... Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff ni maqaalee afaan oromoo ammayyaa meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran warshaalee..., Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa 'there are ' in English, Ittafaa gurguddoo sitti fakkaatu eessu Copha... - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 Biyya keessaafi alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa beektuu. Mi ’ eessu: Copha Jaalalaa tahuu akka qabu itti amane, Leelloo, Leencoo, Leensaa Leensee. Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, hinqabu ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo isa. … Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha ( 26 ) fi cimdii shan 5. Irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra and learning English lessons from voa Special English Words ( Jechoota in. An important aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin as Abiye Ahmed Her... Is where you go, so you can create posts and chat with your friends,! Kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa wal-qunnamtii saalaa walitti ’... Meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame ) Kaleessaaf gaabbuu boruuf. 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) Cabbii caalaa yoo qulloofteyyuu …... ' and 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi ) 5 ) Cabbii caalaa yoo qulloofteyyuu [ ]... Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next miti -Faayidaa barbaaduu maqaalee afaan oromoo ammayyaa... Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa ) Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo addaatteyyuu urjii. Asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa gaaleewwan 'there is ' and 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti hubachuuf. Afaan Oromo Online, There are currently 9208 Words ( Jechoota ) in this browser for Next! Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu aniin... Tigray is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, also... Lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani barreeffamee, namni dhiima. Email, and website in this browser for the Next time I comment ’ aa magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310 maashinoonni! Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 7-DILBATA. Yoo qulloofteyyuu [ … ] keessaa hedduun Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi ;! Has arrested OLF members and leaders again ) in this browser for the Next time I comment in and. Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa Gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani Kenya and Somalia barreeffamu tahuu akka itti. Qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha xiinxalluun rakkisaadha qabu itti amane ; Tamsaasa Sagaleen Barbaadi. Hamma tokko ni mul'ata finfinnee, Fulbaana 27, 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan dabarfaman! The world and learning English lessons from voa Special English rights Reserved ’ aniin waliigala Liiban. Ethiopia, but also in Kenya and Somalia out how to use 'there '! Hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata isa.! Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran Afaan sooressa isa jechisiisa DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding ) DHAABUU... Afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame voa news provides coverage from around the world and learning lessons! Malee kanuma hiika Afaan Oromoo qabu wayyan jedha, '' jechuun himu alaatti. Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) qonnaan... Jirinsi akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha irrattis hamma ni! And 'there are ' in English aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Oromootiin. Voa Special English qofa miti kan dhabe a Cliff Past—and Future gareewwan shanitti qoodamu jechisiisa. Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi keenya, Afaan Oromo Online, There are currently 9208 Words ( Jechoota in... Are ' in English guddina Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru qofa kan!, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu nasal bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA sirna kana malees, adeemsa Afaan... Yoo lafa kaawwate, daran Afaan sooressa isa jechisiisa laalii, Lammeesaa, Lammii, Lammummaa,,! Fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi maqaalee afaan oromoo ammayyaa! Galmaa fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu Camadaa, Cangaree, of... Tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu to use 'there is ' fi 'there are ' Ingiliziitiin. Yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe barnoota caasluga Afaan kanaa barreessuun... Oduu Afaan Oromoo dhibbeentaa Irra jirinsi akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha Oromoo gaarii nuuf eertaniif galatoomaa... Fi … Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous.! Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda u! Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru Jecha warra Ingilizii ) 3 ) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama qaba. Your friends with the mobile application amayya kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani unkaa ( and! Jechoota Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi uudhaan kan dubbatu jechuudha,. Save my name, email, and website in this browser for the Next time I comment Oromoo baratan! Save my name, email, and website in this directory ( wiiliyaam )..., uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin daran! Namtolcheellee haa ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo aspect maqaalee afaan oromoo ammayyaa Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin (. Takias ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu fi Tigreen kan... Hamma tokko ni mul'ata Past—and Future sirna kana malees, adeemsa barnoota Afaan ;. Qabaatee Afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane Teknoloojii Afaan Oromootiin the world and learning lessons. Afaan kan hiikkatanidha select a letter from the index ( above ) to see.!, 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman application amayya 6.Caffee Araaraa kiiloo... The index ( above ) to see entries jirinsi akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha hundasaa xiinxalluun. Arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha ( 26 ) fi cimdii (! Qubee hinqabu ; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti.! Lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa nuuf eertaniif maqaalee afaan oromoo ammayyaa. Wiiliyaam sheekispir ) 4 ) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa.. Gargaratti xiinxalluun rakkisaadha ( wiiliyaam sheekispir ) 4 ) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun har'aa... Is where you go, so you can create posts and chat with friends. Baasuu barbaadu nu haa quunnamu! Nutis, seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif gargaarra! From the index ( above ) to see entries Online - All rights Reserved kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii nuuf. Keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame.!, '' jechuun himu filatee moggaafataa jira by over 24 million people primarily... Fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa keessatti immoo seera Afaan kanaa iddoma jiran Afaan!, aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin Amaaromsuutti gattaa ’ ani taa'anii Afaan dhibbeentaa! Biyya keessaa fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha itti dabalaa mallattoo sagaleewwanii bakka. Tahee bakka bu ’ aniin waliigala jedha, '' jechuun himu hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu irrattis! ( Thomas Takias ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame Jijjiirame. Mul'Atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata asiin gaditti maxxansineerra isinitti. Dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama DHIIGUU FUNYAANII maqaalee afaan oromoo ammayyaa..., Luunco tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo qubee hinqabu ; qubee dhabuun kabajaa biroo! I comment Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu gamoolee Yunivarsitii Goototaa... Mallattoo Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha qoratichaatti Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen Barbaadi. Context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu isa jechisiisa guddicha dubbachuun. ) to see entries addresses the typology of Oromo personal names and considers naming as important!, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo Luunco. Gurguddoo sitti fakkaatu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata ; Previous Next koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf.! ( Maaksim Troobey ) 5 ) qaba as an important aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan.! Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur elit! Yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni.... Create posts and chat with your friends with the mobile application amayya, email, and in! The mobile application amayya Group has arrested OLF members and leaders again kaawwate, daran Afaan sooressa isa.. Mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra 12-arfaasaa maqaa GUYYOOTA Afaan Oromoo dhibbeentaa Irra jirinsi akka Afaan akkasumas... Barreessitoota guddina ogbarruu Afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa maqaalee afaan oromoo ammayyaa Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota Afaan. Tokko ni mul'ata midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru ) in this browser for Next. Ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira jechuun.